Уряд наполягає на відкритті всіх закладів освіти

13 ноября 15:27RSS feed nk.org.ua

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів на­по­ля­гає на то­му, що ос­вітній про­цес в усіх зак­ла­дах ос­ві­ти має від­бу­ва­ти­ся у зви­чай­но­му ре­жи­мі. Про це й­деться на сай­ті Osvita.ua.

За сло­ва­ми прем’єр-мі­ніс­тра Де­ни­са Шми­га­ля, нав­чання в усіх зак­ла­дах ос­ві­ти має бу­ти від­новле­но, ос­кіль­ки аб­со­лют­на біль­шість вик­ла­да­чів є вак­ци­но­ва­ни­ми, а не­щеп­ле­ні пра­ців­ни­ки вже від­сто­ро­не­ні від ро­бо­ти.

— Уряд на­по­ля­гає на то­му, що ос­ві­та в усіх зак­ла­дах ос­ві­ти — ди­тя­чих са­доч­ках, шко­лах, уні­вер­си­те­тах, се­ред­ніх спе­ці­аль­них нав­чаль­них зак­ла­дах має бу­ти оч­ною. З по­не­діл­ка не­вак­ци­но­ва­ні вчи­те­лі і вик­ла­да­чі від­сто­ро­нен­ні від ро­бо­ти, то­му це дає змо­гу вва­жа­ти, що 100 % ко­лек­ти­вів, які ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти ос­вітній про­цес прой­шли вак­ци­на­цію, — на­го­ло­сив Шми­галь.

Ок­рім то­го, він під­крес­лив, що по­діб­на ре­ко­мен­да­ція на­да­на Всес­вітньою ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я.

— Це та­кож ре­ко­мен­дує ро­би­ти Всес­вітня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я. Я звер­та­юся до ке­рів­ни­ків міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня з про­хан­ням док­ласти зу­силь, що­би нав­чаль­ні зак­ла­ди пра­цю­ва­ли в оч­но­му ре­жи­мі. Це важ­ли­во для по­ко­лін­ня яке зрос­тає і має вчи­ти­ся оч­но, — звер­нувся прем’єр-мі­ністр.
John Dou